نمیدانم چرا مقابل تیم های ضعیف نمایش خوبی نداریم

نمیدانم چرا مقابل تیم های ضعیف نمایش خوبی نداریم