پورحیدری می گفت نباید به پرسپولیس ببازید  / ابراهیمی: نتیجه دربی هیچ وقت سیاسی نبود

پورحیدری می گفت نباید به پرسپولیس ببازید  / ابراهیمی: نتیجه دربی هیچ وقت سیاسی نبود