جت فن پارکینگ f300گیت کنترل ترددنمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

صحبتهای فاضلی مربی جوان نساجی درباره وضعیت این تیم