توضیحات خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال درباره غیبتش روی نیمکت