ابراهیم تهامی: روی گل دوم ایران به استرالیا موثر بودم

ابراهیم تهامی: روی گل دوم ایران به استرالیا موثر بودم