در آستانه پنجره تابستانی؛/ تقاضای آرتتا از مدیران آرسنال: نیاز به منابع مالی داریم