جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …اینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …کلید مینیاتوری زریردوره جامع سخنرانی و صحبت در جمع