لحظات پرهیجان و نفس گیر در اکباتان؛ وقتی سایپا به جدول بازگشت