گل اول گل گهر به سپاهان (سهرابیان)

گل اول گل گهر به سپاهان (سهرابیان)