درودگر: در شان وزیر ورزش نبود که ورود کند

درودگر: در شان وزیر ورزش نبود که ورود کند