خانزاده: معمولا برای  تیم های قلعه نویی داواران با ذهنیت منفی سوت می‌زنند