آخرین وضعیت سیدجلال برای جدال با هوادار

آخرین وضعیت سیدجلال برای جدال با هوادار