دریبل ۴ نفر برای برد قاطع زوریا؛ / اللهیار صیادمنش گل مارادونایی زد!