سماک: آزمون از زیوبا آماده‌تر بود

سماک: آزمون از زیوبا آماده‌تر بود