بابایی: دربی بدون تماشاگر به نفع استقلال است

بابایی: دربی بدون تماشاگر به نفع استقلال است