گرم کردن حسینی زیر نظر غلامپور پیش از دیدار گل گهر