مرحوم ارشا اقدسی: آدم‌ها خیلی راحت می‌توانند بمیرند