نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …برنج تک و توکنظافت منزل.نظافت محل کار.نظافت …دستگاه قلاویززنی

آلومینیوم ۷- علم و ادب تبریز صفر/  لیگ یک/ یک تیم برای صعود، یک تیم برای سقوط