انتقاد پیروز قربانی به مربیان چرخشی بر اساس نفوذ و رزومه