آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …از بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …خرید ممبر تلگرام و افزایش ممبر …صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …

مصدومیت و تعویض داور / اتفاق کم سابقه در دیدار رئال مادرید-آلاوس(عکس)