تولیدی آسانسور ، نصب آسانسورداکو سالت هرآنچه از اتاق نمک نیاز …دفتر فنی مهرمس شعبه 2برس صنعتی

مصاحبه با بازیکنان پرسپولیس و سایپا پس از بازی