الهامی: هواداران نساجی استرس فصل گذشته را تجربه نخواهند کرد