گواردیولا: متاسفانه با یکی دو اشتباه تنبیه شدیم

گواردیولا: متاسفانه با یکی دو اشتباه تنبیه شدیم