آرتتا: باید به بازیکنان آرسنال اعتماد کرد

آرتتا: باید به بازیکنان آرسنال اعتماد کرد