چرا نباید این استعداد 20 ساله را از دست داد؛ / گزارشی مفصل برای پی بردن کمپانی به ارزش اللهیار