پیروانی: کمیته صدور مجوز حرفه‌ای مشکلات را اعلام کند

پیروانی: کمیته صدور مجوز حرفه‌ای مشکلات را اعلام کند