مددی: فقط در جذب شیمبا موفق نبودیم

مددی: فقط در جذب شیمبا موفق نبودیم