فنونی زاده: امان از ماجد عبدالله...

فنونی زاده:  امان از ماجد عبدالله...