شوچنکو: میلان؟ سعی‌می‌کنم جلوی احساساتم را بگیرم

شوچنکو: میلان؟ سعی‌می‌کنم جلوی احساساتم را بگیرم