شکست دردناکی بود؛/ پیولی: مقابل فیورنتینا فقط یک مشکل داشتیم!

شکست دردناکی بود؛/ پیولی: مقابل فیورنتینا فقط یک مشکل داشتیم!