به صدری گفتم حداقل یک گونی برنج به من بدهید

به صدری گفتم حداقل یک گونی برنج به من بدهید