اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

د‌ومین مدال ایران هم‌ توسط یک زن قطعی شد