وزیر ورزش: در مراسم بدرقه، نوید کسب مدال فروغی را داده بودم