مهدی نقش اول را خوب بازی نکرد؛ / پایان تلخ رویاپردازی های طارمی در UCL (عکس)

مهدی نقش اول را خوب بازی نکرد؛ / پایان تلخ رویاپردازی های طارمی در UCL (عکس)