واکنش ماجدی به رقم قراردادهای نجومی بازیکنان در لیگ برتر