مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …دستگاه بسته بندیشینگلمیگلرد کامپوزیت