بیانی : با فرهاد به قهرمانی استقلال امیدوارم

بیانی : با فرهاد به قهرمانی استقلال امیدوارم