علی محمدی: این فصل از همان ابتدا امتیازت را جمع می‌کنیم