نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)دوزینگ پمپ .مترینگ پمپپله گرد فلزی آس استپمیکسرمستغرق واجیتاتور

اولین مصاحبه مهدی کیانی پس از پیوستن به مس رفسنجان