ستاره فرانسوی چه زمانی بر می‌گردد؟/ وضعیت نامعلوم واران، مصدومیتی که خوب نمی‌شود

ستاره فرانسوی چه زمانی بر می‌گردد؟/ وضعیت نامعلوم واران، مصدومیتی که خوب نمی‌شود