شفر: ابراهیمی و وریا ارکان اصلی تیم من بودند

شفر: ابراهیمی و وریا ارکان اصلی تیم من بودند