آیا نویدکیا از جایگاهی که به دست آورده، رضایت دارد؟