گفت و گو با بازیکنان تیم امید پیش از دیدار با لبنان