راهیابی محمدرضا گرایی به فینال با شکست حریف گرجستانی