تولید صندلی سینمایی ،صندلی همایش …صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …فنر های پیچشی و فنر فرمدارساخت قالب دیوار گچی پیش ساخته به …