دفاع تماشایی تیم والیبال ایران در ست سوم مقابل لهستان