گل اول سپاهان به گل گهر (اسماعیلی فر)

گل اول سپاهان به گل گهر (اسماعیلی فر)