اخبار منهای فوتبال؛ تکرار پرتاب از راه دور توسط پتی پری