شهاب درخشید تا اللهیار گل بزند! / خودنمایی زاهدی- صیادمنش در اروپا(عکس)