در خصوص بازی اصلا صحبتی ندارم / واکنش فغانی به سئوال خبرنگار: چقدر حاشیه؟

در خصوص بازی اصلا صحبتی ندارم / واکنش فغانی به سئوال خبرنگار: چقدر حاشیه؟